Tag: ankiety online

Jak efektywne przeprowadzić badania ankietowe?

 

Aby skutecznie przeprowadzić badanie ankietowe, należy się bardzo starannie do tego zadania przygotować. Przede wszystkim, trzeba pamiętać o tym, iż najważniejsze jest poprawne przygotowanie kwestionariusza, oraz ustalenie techniki zbierania informacji w badaniu, na co wpływ będzie mieć określona grupa respondentów. Można nawet powiedzieć, iż wybór grupy respondentów będzie tutaj w najwyższym stopniu determinujący dla wyboru rodzaju przeprowadzanego badania ankietowego. Zobaczmy więc w jaki sposób prawidłowo się za to zagadnienie zabrać, aby nie mieć jakichkolwiek poważniejszych z tego tytułu trudności. 

Tematyka badania a wybór typu badania

Trzeba tutaj także zwrócić uwagę na to, iż w zależności od tematu przeprowadzanego badania, będziemy stosować inny jego rodzaj. W wielu przypadkach można będzie oczywiście zastosować kilka metod badawczych, niemniej jednak znajda się także takie sytuacje, w których tylko jeden rodzaj badania ankietowego przyniesie nam odpowiednie efekty. Dla przykładu jeśli mamy zamiar zbadać efektywność kampanii reklamowych, czy też efektywność działań w kreowaniu świadomości istnienia marki, wizerunku firmy, najlepszym rozwiązaniem będą badania ankietowe audytoryjne. Ten typ badania charakteryzuje się bowiem dużym poziomem zwrotu ankiet, a przede wszystkim można tutaj w jednym miejscu, na przykład na sali sprzedażowej, skutecznie zebrać dość sporą grupę osób w stu procentach zainteresowanych danym zagadnieniem, tematem, branżą. Możemy przeprowadzić je na dobrze dobranej grupie klientów poszczególnych firm, co wpływa na wysoki poziom rzetelności osiąganych wyników.

Prawidłowe przygotowanie kwestionariusza

To chyba najważniejsza kwestia na jaką należy zwrócić uwagę zanim przystąpimy do przeprowadzania badań ankietowych. Chodzi tutaj o to aby w jak największym zakresie uniknąć typowych błędów przy przygotowywaniu kwestionariusza (pisaliśmy o tym już wcześniej), aby wyniki badania były jak najbardziej rzetelne. Trzeba tutaj dołożyć wszelkich starań do tego, aby poszczególne pytania nie były ze sobą sprzeczne, oraz aby nie sugerowały badanym udzielania konkretnych rodzajów odpowiedzi. Jednym słowem przygotowanie kwestionariusza powinno być bardzo staranne, i powinniśmy zapewnić sobie możliwość takiego przeprowadzenia ankiety, aby jej wyniki były jak najbardziej prawdziwe i rzetelne dla danego zagadnienia badawczego.

Czym są badania ankietowe?

 

Jak już wspomniano we wstępie na stronie głównej, badania ankietowe (rodzaj badań statystycznych) stanowią jeden z elementów badań społecznych, a w zasadzie metodę zbierania informacji w badaniu społecznym. Oczywiście w tego rodzaju badaniach, najważniejszą rolę odgrywać będzie poprawnie przygotowany kwestionariusz, zawierający odpowiednio dobrane pytania, przy czym należy pamiętać aby nie popełniać tutaj podstawowych i najczęściej spotykanych błędów w narzędziach badawczych. Poniżej przedstawiamy ich listę, aby każdy mógł automatycznie sprawdzić przygotowywane przez siebie kwestionariusze pod kątem występowania poszczególnych błędów.

Najczęstsze błędy w konstrukcji kwestionariusza:

 • fałszywe założenie znawstwa

 • pytania wzajemnie sprzeczne

 • pytania sugerujące

 • pytania niejednoznaczne

 • niedostosowane np. kulturowo

 • niepełna skala odpowiedzi pytań zamkniętych

Unikanie tego rodzaju błędów w kwestionariuszu pozwoli nam osiągnąć stan w którym wyniki badania ankietowego, poddane odpowiedniej analizie, dadzą nam rzetelny obraz rzeczywistości, co też z kolei będzie można wykorzystać w wielu aspektach działalności gospodarczej czy też społecznej.

W badaniach ankietowych należy także odpowiednio dobrać populację. Stosuje się tutaj trzy podstawowe metody doboru:

 • losowy (w przypadku małej liczby konsumentów i braku wiedzy na temat ich struktury)

 • dobór losowy systematyczny (w przypadku posiadania listy całej badanej populacji)

 • dobór losowy warstwowy (w przypadku kiedy chcemy uzyskać bardziej precyzyjne wyniki charakteryzujące badanych)

Poprawne dobranie grupy badanych, oraz skonstruowanie prawidłowego kwestionariusza, stanowią tutaj najważniejsze elementy wywierające zdecydowanie największy wpływ na jakość i poprawność osiąganych w badaniach wyników, wobec czego na tych dwóch aspektach powinniśmy się skupić najbardziej.

Ile kosztują badania ankietowe?

Ankietyzacja to dziś jedna z najpopularniejszych form badania rynku i opinii. Jako narzędzie pomiaru ilościowego kwestionariusze ankietowe pozwalają pozyskać wiarygodne, mierzalne i łatwe do porównywania informacje pochodzące od respondentów ujętych w próbach nie tylko licznych, ale i reprezentatywnych oraz ogólnopolskich. Prócz możliwości dotarcia do dużych grup osób oraz pozyskania prostych w analizie danych, badania ankietowe wyróżnia zapewnienie respondentom anonimowości i swobody wypowiedzi, łatwość i szybkość prowadzenia pomiaru, a przede wszystkim – relatywnie niskie koszty realizacji samego badania. Niższy koszt jest jedną z częściej podkreślanych zalet badań ilościowych nad jakościowymi.

 

Co składa się na koszt realizacji badania ankietowego?

Prowadzenie ankietyzacji niesie ze sobą pewne koszty, które pokryć musi zamawiający badanie – są to koszty zarówno stałe, jak i zmienne. Do podstawowych wydatków jakie ujmuje się w kosztorysach realizacji zlecenia należą w szczególności:

 • koszt opracowania narzędzia badawczego (tj. kwestionariusza ankiety) – zależny m.in. od specyfiki badanego zagadnienia, liczby i rodzaju pytań (zamkniętych/otwartych) czy wyposażenia kwestionariusza w komponenty multimedialne (w przypadku ankiet elektronicznych);
 • koszt przygotowania elektronicznej wersji kwestionariusza (w przypadku ankiet dostępnych w formie cyfrowej, wymagających zapewnienia automatycznych reguł przejścia pomiędzy pytaniami czy rotowalności odpowiedzi w kafeterii);
 • koszt analizy zebranego materiału badawczego;
 • koszt opracowania raportu badawczego.

 

Drugą grupę kosztów stanowią te, których wolumen zależy bezpośrednio od liczby prowadzonych ankiet (wielkości próby), a do których zaliczyć można przykładowo – koszt wydruku kwestionariuszy papierowych czy ich późniejszego kodowania (przetwarzania do wygodnej z punktu widzenia analizy postaci cyfrowej). Największy udział w kosztach ogólnych ma jednak w tym względzie wydatek powstały z samego procesu realizacji pomiaru, który wynika czy to z konieczności zatrudnienia ankietera/teleankietera czy wykorzystania zasobów systemów badawczych - na wydatek ten składa się koszt jednostkowy przemnożony przez liczbę założonych do zrealizowania ankiet. Ponieważ zaś dla pozyskania jak najdokładniejszych wyników ankietyzacja odbywa się niejednokrotnie na próbach sporych wielkości (liczebność próby zależy m.in. od poziomu niepewności, na jaki pozwolić może sobie zlecający badanie), badanie ankietowe generuje na ogół znaczny udział tej właśnie pozycji w kosztach ogólnych badania.

 

Jaki jest koszt realizacji pojedynczej ankiety?

Wydatek jaki wiąże się z przeprowadzeniem jednej ankiety jest na ogół wypadkową kilku różnych czynników. Spore znaczenie mają tu przede wszystkim:

 • sposób prowadzenia ankiety (pomiary realizowane w terenie, tj. w formie wywiadu kwestionariuszowego,  generują wyższe koszta  jednostkowe niż badania za pośrednictwem Internetu czy z wykorzystaniem wywiadu telefonicznego);
 • długość ankiety - dłuższe kwestionariusze (liczące od 15/25 pytań) wymagają m.in. więcej wysiłku ze strony ankietującego;
 • grupa respondentów - ankietyzacją mogą zostać objęci zarówno respondenci będący osobami fizycznymi (są to dla przykładu mieszkańcy kraju spełniający określone i warunkujące reprezentatywność próby cechy), użytkownicy konkretnych produktów, jak i specjaliści określonych dziedzin (lekarze, pracownicy sklepów budowlanych), co przekłada się na rozproszenie czy liczebność badanych grup, co utrudniać może proces rekrutacji oraz wymusza opracowywanie odpowiednich baz danych kontaktowych (numery telefonu czy adresy e-mail), a także prowadzenie ankietyzacji tak w warunkach domowych, jak i w miejscu pracy, co automatycznie wiąże się z różnym stopniem dostępności pożądanych respondentów (niejednokrotnie przekłada się to na konieczność ponawiania próby podjęcia wywiadu kwestionariuszowego).

 

Dla przykładu, jak wykazuje niniejszy cennik - badania ankietowe kosztowo mogą zaczynać się od kwoty 5 -30 złotych za ankietę. Najniższe koszty jednostkowe netto generuje na ogół realizacja krótkiej ankiety elektronicznej, prowadzonej za pośrednictwem tzw. panelu konsumenckiego (takiego jak dla przykładu panel Badanie Opinii), który operuje co do zasady rozbudowaną bazą panelistów, obejmującą zarówno szeroką gamą zróżnicowanych parametrów osobowościowych, jak i danymi kontaktowymi respondentów - koszty jednostkowe prowadzenia krótkiej ankiety w tej formie zaczynają się już od 2-5 zł za ankietę. Nieco kosztowniejsze jest prowadzenie ankietyzacji za pośrednictwem ankiet internetowych (CAWI), ale bez wsparcia panelowego (ankieta krótka - od 6-10 zł, ankieta długa - od 10-15 zł) czy ankiet telefonicznych CATI (ankieta krótka - od 10-15 zł, ankieta długa - od 15-20 zł). Najwyższe koszty jednostkowe generuje wykorzystanie ankiet prowadzonych w terenie (PAPI/CAPI): w tym wypadku ankietę krótką zrealizować można już od 15-20 zł, a długą - od 20-30 zł.

 

Tytułem podsumowania                                                  

Duża rozpiętość dostępnych metod ankietyzacji, w zestawieniu z ich niewielkimi (zróżnicowanymi) kosztami oraz szeregiem zalet, które gwarantuje specyfika pomiarów ilościowych, sprawia, że badania ankietowe to rozwiązanie warte rozważenia w sytuacji, gdy konieczna jest realizacja szeroko zakrojonych badań rynku i opinii. Decydując się na usługi konkretnej firmy badawczej, prócz aspektów ekonomicznych (w tym m.in. - niskich kosztów jednostkowych prowadzenia pomiaru) zasadnym jest zwrócenie uwagi także na jej doświadczenie badawcze, w tym - na posiadanie dostępu do ogólnopolskiego panelu konsumenckiego, który znacząco skraca czas i koszty realizacji badań.

 

 

 

Zobacz także cennik badań ankietowych CATI, CAWI (ankiety i sondaże online). Skonfiguruj samodzielnie badanie w programie SurvGo - dobierz panelistów z panelu Badanie-Opinii.pl Uzyskaj wyniki. NEW!

Przejdź do kalkulatora:

Cennik badań ankietowych

Badania opinii publicznej, sondaż (n=1000. Samodzielna budowa kwestinariusza w SurvGo)

Konsumenci

NEW!

24h od 1500 PLN

Ankietyzacja online Klientów sklepu internetowego

 

Prowadzisz sklep internetowy, jednak wyniki sprzedaży w dalszym ciągu nie spełniają Twoich oczekiwań? A może by tak zapytać wprost swoich Klientów o to, jak oceniają poszczególne aspekty procesu zakupowego? W tym celu będzie Ci potrzebna aplikacja do ankietyzacji online. Tego rodzaju oprogramowanie pozwoli na cykliczne badania zadowolenia Klientów z zakupów. Na podstawie wyników będziesz mógł wprowadzać zmiany pożądane z punktu widzenia swoich Klientów.

Czym powinna się cechować aplikacja do ankietyzacji?

 

Przede wszystkim oprogramowanie takie powinno zapewniać możliwość błyskawicznego i prostego wypełnienia ankiety. Obsługa nie może być zbyt skomplikowana i zajmować dużo czasu, gdyż w takim przypadku zniecierpliwiony Klient na pewno opuściłby ją przed ukończeniem. Ważne jest także to, aby spełnione zostały normy anonimowości. Nie ma więc sensu prosić użytkownika o podanie jakichkolwiek danych osobowych.

 

W przypadku sklepu internetowego przydatną funkcją jest możliwość wystawiania oceny posługując się w tym celu skalą punktową (np. od 1 do 10). Ciekawym rozwiązaniem będzie także wybór „buźki” przedstawiającej poziom zadowolenia (smutna, rozczarowana, wesoła, zaskoczona etc.).

 

Łatwość tworzenia raportów

 

Prostota użytkowania nie może przy tym dotyczyć jedynie Klienta. Również menedżer sklepu nie powinien mieć jakichkolwiek problemów z podglądem odpowiedzi oraz tworzeniem raportów na ich podstawie. Profesjonalne aplikacje do ankietyzacji online są wyposażone w moduł generowania automatycznych raportów graficznych. Możliwe jest jego uruchomienie na dowolnym etapie badania – nie ma więc konieczności oczekiwania na jego zakończenie. Na bieżąco można również kontrolować stopień realizacji pomiaru ankietowego.

 

Programy do ankiet najnowszej generacji umożliwiają dowolne definiowanie poziomów uprawnień. To od samego menedżera zależeć zatem będzie, jakim pracownikom zapewni dostęp do oprogramowania oraz jaki będzie jego zakres. Nieodzowne jest również zastosowanie protokołu szyfrowania danych, dzięki czemu uzyskane dane nie przedostaną się w niepowołane ręce.

 

Firma oferująca oprogramowanie do ankietyzacji powinna także zapewnić bieżące wsparcie w zakresie obsługi programu, a także usuwania ewentualnych usterek. Warto zatem przed wyborem takiego podmiotu zapytać o to, czy oferuje on całodobowy HelpDesk.

 

Co możesz zyskać?

 

Ankietyzacja Klientów nie może być jedynie sztuką dla sztuki. Chodzi o to, aby na podstawie uzyskiwanych wyników wdrażać zmiany korzystne z punktu widzenia Klientów. Dzięki temu zyskasz następujące korzyści:

 

1. Wzrost liczby zadowolonych Klientów,

2. Większa liczba konwersji,

3. Spadek częstotliwości porzucanych koszyków,

4. Mniejsza liczba Klientów odchodzących do konkurencji,

5. Zwiększenie zysków ze sprzedaży,

6. Większa skłonność Klientów do polecania sklepów swoim znajomym.  

Innowacyjny kontakt z klientem dzięki ankietom online

Technologizacja życia wpłynęła na wzrost popularności, jak i jakości przeprowadzania badań on-line. Co prawda same badania nie są w stanie zapewnić sukcesu, ale umiejętne ich wykorzystanie zmniejsza ryzyko porażki. Jednakże wybór drogi kontaktu z klientem ma znaczenie. Ankiety online pozwalają na swobodny kontakt między konsumentem a firmą, a przy tym podkreśla innowacyjność firmy.

 

Metoda badania musi być dostosowana do klienta

Wywiad bezpośredni nie jest najstarszą metodą zbierania informacji. Najpierw posługiwano się po prostu obserwacją. Obserwacja jednak nie pozwala na zapoznanie się z indywidualną opinią klienta. Następnym krokiem był dopiero wywiad bezpośredni, po czym telefoniczny, a dziś ich miejsce zajęła metoda ankietyzacji wykorzystująca ww. ankiety on-line. Ważne jest, aby metodę badania dobrać odpowiednio do kontekstu badania oraz grupy docelowej.

Wywiad bezpośredni pozwala na:

 • zrozumienie znaczenia odpowiedzi klienta,
 • wyjaśnienie niezrozumiałych lub nieskonkretyzowanych kwestii,
 • wykorzystanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Z drugiej strony wywiad bezpośredni jest trudniejszy w zorganizowaniu, kosztowniejszy i wymaga poświęcenia większej ilości czasu. Pomiar w oparciu o ankiety on-line usuwa te niedogodności, a ponadto:

 • eliminuje efekt ankietera,
 • pozwala wypełnić ankietowanemu kwestionariusz w dogodnym czasie i miejscu,
 • zachowuje pełną anonimowość uczestników,
 • pozwala na dotarcie do szerszego grona odbiorców.

 

Innowacyjne sposoby rozmowy z klientem

Jedną z najpopularniejszych metod ankietyzacji on-line jest CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Polega ona na przeprowadzeniu wywiadu w pełni drogą internetową za pomocą ankiety bądź kwestionariusza. Do jej zalet należy także zaliczyć możliwość załączenia treści multimedialnych oraz możliwość modyfikacji ankiety w trakcie jej przeprowadzania.

Inną innowacyjną alternatywą jest metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviews). Wywiad telefoniczny pozwala na:

 • komunikację werbalną
 • objaśnienie pytań i odpowiedzi
 • dostosowanie języka do rozmówcy
 • zachęcenie uczestnika do zaangażowania się w badanie.

 

Za innowacyjnością idzie jakość

CATI jednak jest to wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo. Metoda ta sprawdza się przy badaniach ewaluacyjnych, poziomu satysfakcji, lojalności czy opinii konsumentów. Dzięki uzyskanym informacją można sporządzić profil klienta. Inną jej zaletą jest krótki czas realizacji wywiadów czy zapis pozyskanych danych w formie elektronicznej. Co więcej CATI gwarantuje wysoką jakość przeprowadzanego badania.

Metody CAWI czy CATI to innowacyjne sposoby kontaktu z klientem dbające o jakość przeprowadzania samego badania. Otwierają one nowe drzwi ku zrozumieniu klientom i pozwalają na utrzymanie rzetelnych wyników. 

SurvGo - nowe sposoby ankietyzacji

Oprogramowania do badań rynku pozwalają na zwiększenie efektywności i jakości badań. Otwierają one nowe drogi dotarcia do klienta, ale jednocześnie dbają o jego komfort. Jednymi z najpopularniejszych oprogramowań do badań ankietowych są systemy CATI, CAPI, CAWI oraz SurvGo. Najczęściej stosowane narzędzia do przeprowadzenia badań to:

 • kwestionariusz ankiety lub wywiadu,
 • test,
 • arkusz obserwacji.

 

Kontakt telefoniczny z klientem a CATI

Badania oparte na systemie CATI – Computer Assisted Telephone Interview – dotyczą rozmów przeprowadzanych telefonicznie przy czym rozmowy te są zapisywane. System ten pozytywnie wpływa na czas i koszty realizacji badania oraz minimalizuje szansę uzyskania nic nie wnoszących odpowiedzi.

CATI-System to oprogramowanie do ankiet, które pozwala na dopasowanie ankiety do konkretnych potrzeb. Aplikacja ta umożliwia stosowanie pytań zamkniętych, otwartych, pól jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru, rankingów, dat i tym podobne. Ponadto system umożliwia przydzielanie danych importowanych do konkretnych kolumn oraz wprowadzanie numerów. Co więcej oprogramowanie wyposażone jest w moduł baz, który umożliwia ich edycję oraz funkcję czarnych list.

 

Kolejne drogi kontaktu z klientem

CAPI – Computer Assisted Personal Interview – to ankiety, które dedykowane są dla urządzeń mobilnych. Badanie odbywa się z pomocą ankietera, który przeprowadza wywiad terenowy, a odpowiedzi ankietowanego wprowadza w system zainstalowany na urządzeniu mobilnym. Ponadto system CAPI daje możliwość prezentacji materiałów graficznych i audiowizualnych w trakcie badania. Informacje uzyskane w procesie badania są natychmiastowo rejestrowane w systemie, zaś wyniki analiz prezentowane są za pomocą różnych wykresów.

CAWI - Computer-Assisted Web Interview – to badanie ankietowe przeprowadzone za pomocą Internetu, które polega na wypełnieniu kwestionariusza ankiety w wersji elektronicznej w wybranym czasie przez ankietowanego z zachowaniem jego anonimowości.

 

SurvGo – nowa możliwość

System SurvGo to program do ankiet umożliwiający zarządzanie, tworzenie i realizację badań online z poziomu jednej platformy. System umożliwia:

 • tworzenie formularzy,
 • dotarcie do konkretnej grupy ankietowanych,
 • gromadzenie odpowiedzi,
 • natychmiastową analizę wyników.

To oprogramowanie do ankiet oferuje gotowe wzory kwestionariuszy, a każdy z tych szablonów można dostosować do własnych preferencji. System umożliwia dynamiczny przegląd statystyk, drukowanie ankiet online, eksport do XLS, CSV, SAV.

Oprogramowania do ankiet tworzone przez firmę BioStat pozwalają na przeprowadzenie badań innowacyjnymi metodami o wysokiej jakości. Systemy takie jak SurvGo odpowiadają na bieżące potrzeby rynku zapewniając profesjonalne wykonanie badań.

Badanie sondażowe - ankieta

Przeprowadzając badania sondażowe można odnosić się do różnych form zbierania danych oraz ich analizy, a także z wykorzystaniem różnych środków kontaktować się z odbiorcami badania. Ważne jest, aby próba, która zostanie dobrana do badania była reprezentatywna, a sama metoda także taka była. W tym celu można wykorzystać sondaże, które polegają na regularnym zbieraniu danych od członków danej zbiorowości.

 

Do wyników należy posiadać dystans - czyli bierz pod uwagę błąd statytsyczny oraz inne błędy pomiaru sondażowego

W momencie, gdy sondaż dotyczy całego społeczeństwa mówi się o sondażach opinii publicznej, ale może on obejmować swoim zasięgiem konkretną grupę społeczno-zawodową np. uczniów, kucharzy, organizację. Jako technikę badawczą w kwestii sondażu można zastosować wywiad lub ankietę. O wartości metody świadczy stopień wiarygodności wyników, które to zależą  od:

 

O ankiecie… Kilka ważnych rzeczy

Ankiety umożliwiają opis badanej rzeczywistości, a w skutek tego pozwalają na zebranie i zanalizowanie danych na takie tematy jak między innymi:

 • faktów i związków występujących między nimi;
 • postaw, motywacji;
 • oczekiwań;
 • poznawania opinii.

Do największych zalet ankiet jako narzędzia można uznać szybkie tempo gromadzenia danych oraz zapewnienie anonimowości ankietowanym. Przy czym metoda ankietowa może mieć charakter osobowy (z ankieterem) bądź bezosobowy (np. ankieta online, prasowa).

 

Sposób zadawania pytań wpływa na wynik

Narzędzie, które zostanie zastosowane w procesie badawczym powinno zostać dogłębnie przemyślane oraz skonstruowane w taki sposób, aby zestaw pytań obejmował badane zagadnienie, a przy tym unikał zapytań, które:

 • są nieprecyzyjne, niejednoznaczne;
 • są obraźliwe;
 • zawierają treści krępujące.

Wystąpienie takich pytań zmniejsza prawdopodobieństwo otrzymania prawdziwych odpowiedzi, co będzie przekładało się na ostateczny wynik sondażu. W celu zwiększenia wiarygodności otrzymanych danych należy zadbać o to, aby ankietowany posiadał swobodę wypowiadania się.

 

Ankieta wspiera prawdomówność

Wybierając badania ankietowe, które będą przeprowadzane drogą online wybiera się relatywnie tanią formę przeprowadzenia badania. Co więcej pozwalają one na objęcie swoim zakresem dużych zbiorowości. Sondaże, które dbają o zachowanie anonimowości ankietowanych, a także o zachowanie ich komfortu zwiększają prawdopodobieństwo otrzymania prawdziwych odpowiedzi.

 

Sondaże

Najlepszy sposób na rozpoznanie preferencji danych grup respondentów
w zadanych obszarach stanowią badania opinii publicznej - sondaże.

Realizujemy sondaże opinii publicznej oraz sondaże polityczne (tzw. sondaże przedwyborcze)
- badania prowadzimy zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej.
Cechą charakterystyczną wszystkich naszych projektów jest rzetelność i szybkość ich realizacji.

Oferta badań sondażowych:

 • ogólnopolskie i lokalne sondaże opinii;
 • sondaże społeczne;
 • badania wizerunku marki;

 

 

 

 • sondaże rynkowe;
 • badania zachowań konsumenckich;
 • badania akademickie.

 

 

 

 

Kontakt w sprawie oferty: badania@biostat.com.pl
tel. 32 4221707

Jaką metodę wybrać realizując badania ankietowe?

Należy jednak pamiętać, że każda z nich posiada swoje zalety, jak i wady. Dzięki odnalezieniu alternatywy dla papierowych ankiet (PAPI) ułatwił się kontakt między ankietującym, a ankietowanym.

 

Metoda badawcza zależy od próby

Wraz z rozwojem technologicznym powstają innowacyjne metody, które pozwalają na ogólną charakterystykę badanego zagadnienia. Pozwalają one na przykład wskazać jak często ankietowani dokonują zakupu danej rzeczy czy z jaką częstotliwością odwiedzają konkretne miejsce, które zostało poddane badaniu. Jednak mówiąc o wyborze narzędzia należy mieć na uwadze takie kwestie jak:

 • wielkość próby badawczej;
 • zdolności i kompetencje osób objętych badaniem;
 • posiadane zasoby np. czas, środki finansowe.

Te i wiele innych jeszcze aspektów pozwalają na określenie ogólnego charakteru badania, a co za tym idzie także potrzeb, które stawiane są przed konkretnymi metodami.

 

Skuteczność procesu koncentruje się na jego przebiegu

Z pewnością można powiedzieć, że na skuteczność procesu badawczego wpływa wybrana metoda badawcza, która pozwala na:

 • zastosowanie narzędzi odpowiednich dla danej próby;
 • wydobywanie najważniejszych kwestii;
 • poprawne zrozumienie badanego zagadnienia.

Tradycyjne papierowe ankiety są użyteczne, ale wiążą się z ponoszeniem dużych kosztów ze względu na zatrudnianie ankieterów oraz drukowanie ankiet. Poza tym zawsze metody badań ankietowych zorientowane są na bezpośrednim kontakcie z ankietowanym. Problemem dla takiego badania może być tzw. efektem ankietera, co oznacza, że ankieter (nawet w sposób nieświadomy) może sugerować odpowiedź.

 

Efektywność ankietyzacji online

Obecność ankietera może także sprawić, że ankietowany będzie się wstydził czy nawet bał ujawnić pewne informacje, a co gorsza ankietowany może przedstawić fałszywe informacje. Spowoduje to, że zebrane informacje zostaną określone jako niewiarygodne. Korzystając z możliwości ankietyzacji online zyskuje się możliwość zadawania osobistych pytań, ale w taki sposób, aby ani nie urazić ankietowanego, ani nie naruszyć jego poglądu. Ponadto dzięki wykorzystaniu Internetu:

 • znacznie skraca się czas potrzebny na przeprowadzenie procesu;
 • można śledzić postępy procesu;
 • badanie można przeprowadzać na grupie użytkowników panelu, bądź też w obrębie własnych kontaktów;
 • jednocześnie może być prowadzone kilka badań;
 • ankietowany zyskuje komfort – sam wybiera godzinę i miejsce wypełnienia ankiety;
 • użytkownicy panelów objęcie są programem motywacyjnym.

 

Telefonicznie nie znaczy gorzej

Tym samym zastosowanie ankietyzacji online rodzi nowe możliwości i pobudza twórców do ulepszania dotychczasowych narzędzi. Do innych innowacyjnych metod badań ankietowych można zaliczyć wywiady realizowane telefoniczne ze wspomaganiem komputera (CATI). Badania te pozwalają na podejmowanie rozmowy z ankietowanym, a więc także na:

 • objaśnienia pytań lub odpowiedzi;
 • przeprowadzanie ankiety w sposób logiczny;
 • uniemożliwienie zadania kolejnego pytania bez odpowiedzi na pytanie wcześniejsze’
 • zadawanie pytań pogłębiających.

Ponadto system pozwala na tworzenie czarnych list oraz nagrywanie i odsłuchiwanie przeprowadzanych wywiadów.

 

Innowacyjny kontakt z ankietowanym

Jeśli natomiast odnieść się do wywiadów realizowanych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych to przede wszystkich do ich największych zalet należy możliwość przedstawienia treści audiowizualnych. Ponadto metoda ta charakteryzuje się:

 • utrzymaniem bezpośredniego kontaktu z ankietowanym;
 • szybkim wprowadzeniem danych do systemu.

Co więcej tak jak i inne metody wykorzystujące technologię pozwala ona na bieżące śledzenie przebiegu badania i osiąganych efektów, a także daje szansę na wprowadzenie nowej jakości badania poprzez wykorzystanie treści audiowizualnych.

 

Proces skoncentrowany na niepowtarzalności

Proces badawczy winien być skonstruowany w taki sposób, aby dawał szansę na uzyskanie wysokojakościowych danych. Przy czym realizowane badania ankietowe powinny pozwalać na pozyskiwanie treści szczególnie ważnych z punktu widzenia skonkretyzowanego celu. Tym samym można powiedzieć, że skuteczny proces na każdym etapie swojego działania powinien odnosić się do celu, który z perspektywy projektu powinien być wyjątkowy, niepowtarzalny.

Ceny badań ankietowych. Badania ankietowe online.

Ile kosztuje przeprowadzenie badania ankietowego na próbie: 100-1000 osób? Jak zrealizować niskim kosztem próbę n=1000 ankiet?

Cóż, to zależy od Twoich potrzeb oraz długości ankiety. Poniżej podano szacunek dla ankiety o długości do 5 minut.

Możesz wysyłać nieograniczoną liczbę ankiet w programie do badań ankietowych np. Badanie-opinii.pl do niezliczonych osób, ale różnica polega na tym, ile odpowiedzi szukasz. Koszt jest różny dla różnych pakietów, które mają różną ilość odpowiedzi można uzyskać.

jeśli chcesz zebrać tylko 100 odpowiedzi to musisz się liczyć z kosztem  5-8 zł za ankietę – w sumie cena wyniesie max. około 800 zł (z uwagi na wysoki udział kosztów stałych).

Pakiet Pośredni pozwala na zebranie około 1000 odpowiedzi respondentów, które można zebrać za około 2-4 zł za ankietę (w sumie 2-4 tyś zł).

Możesz uzyskać zniżki na te ceny, jeśli zamówisz pakiet 2 czy 5 badań z góry. Pełna oferta renomowanej agencji badawczej Biostat znjaduje się pod linkiem: Badania ankietowe - ceny

Badania ankietowe Szybko i tanio. Przeczytaj

Jeżeli poszukujesz możliwości wynikonania badania ankietowego i nie dysponujesz odpowiednim budżetem atrakcyjnym rozwiązaniem jest skorzystatnie z oferty Survgo.com

1. Zakładasz konto w programie do badań ankietowych survgo.com

2. Tworzysz ankietę używając prostego kreatora.

3. Wysyłasz linka do ankiety swoim znajomym (lub publikujesz na swoim facebook, lub innym portalu społecznościowym).

4. Jeżeli nie masz odpowiedniej listy znajomych możesz w łatwy sposób i relatywwnie tanio zamówić interesuąca cie liczbę ankiet w Survgo (oprogramowanie korzysta z Panelu badawwczego badnaie-opinii.pl). Po zakupieniu pakietu wysyłasz ankietę i obserwujesz postęp.

5. Całość realizacji badania ankietowego zajmuje nie więcej niż kilka godzin.

6. Wyniki obserwujesz na bieżąco w Survgo, masz także możliwość ściągnięcia całej bazy danych w formacie xls (Excel).

 

 

Jeśli nie prowadzisz badań rynkowych często, będziesz miał pytania dotyczące ceny. Ile kosztuje ankieta online? Chociaż zakres i cena najbardziej powszechnego rodzaju badań rynkowych jest bardzo zróżnicowana, można je podzielić na kilka podstawowych elementów.

 Te 4 elementy pomagają zrozumieć, co wchodzi w koszt badania online. Każda ankieta online może być podzielona na następujące 4 kategorie kosztów:

(1) Zarządzanie projektem

(2) Projektowanie, programowanie i testowanie badań

(3) Koszt próby i liczba przeprowadzonych badań

(4) Analiza i statystyka.

 Każdy z tych kosztów jest wyjaśniony bardziej szczegółowo.

 Koszt badania online obejmuje 4 proste kroki.

Kategoria 1: Zarządzanie projektem

Koszty zarządzania projektem obejmują wszystkie utworzone i różne godziny, które są wykorzystywane w projekcie ankiety internetowej. To waha się od firmy badawczej rynku do firmy, ale może obejmować czas na spotkania klientów, czas na opracowanie spotkania czas na opracowanie planu pracy, lub po prostu ogólny czas przeznaczony na komunikację sprzedawca-klient.

  

Kategoria 2: projektowanie, programowanie i testowanie badań

Jest to jeden z podstawowych elementów projektu ankiety internetowej. Ten budżet na czas, aby sporządzić ankietę online w dokumencie Word. Wiele firm badawczych rynku omija dokument Word, ale okazuje się, że dzielenie się pytaniami najpierw w dokumencie, a nie skakać natychmiast do trybu online, pomaga przy wprowadzaniu zmian i zmian do skryptu. To pozwala każdemu z zespołu klienta, aby przejrzeć ankietę szybko i łatwo.

 

Po sfinalizowaniu dokumentu Word, jest on następnie programowany do oprogramowania ankiety online. Link testowy jest dzielony z klientem, aby zobaczyć ankietę jako prawdziwy respondent. Proste programowanie może trwać tylko kilka godzin, ale skomplikowana ankieta z wieloma wzorcami pomijania, logika i zestawy pytań może trwać nawet kilka pełnych dni, aby zaprogramować i przetestować.

 

Najlepsze firmy badawcze rynku realizują projekty wraz z badaniem Pilotażowym. Oto powody, dla których powinieneś przetestować swoją ankietę przed wskoczeniem do środka. Jest to zazwyczaj 50-100 zaproszeń lub 1-5% próby. To odkrywa problemy zanim zostanie wysłany do mas. Wszystkie te koszty składają się na projekt badania, programowanie i testowanie części projektu badania online.

 Koszt próby (w przypadku złożonej stroktury) oraz koszty pilotażu może mieć ogromny wpływ na koszty badań online.

 

Kategoria 3: Koszt struktury próby i liczba przeprowadzonych badań

Innym kluczowym elementem ankiety internetowej jest zarówno koszt próby, jak i liczba wypełnionych ankiet. Oprócz długości badania, być może żadna inna zmienna nie ma większego wpływu na koszty niż liczba wypełnionych badań. 200 kosztuje więcej niż 100, 400 kosztuje więcej niż 200, a 1 000 kosztuje więcej niż 400. Najlepszą częścią liczby wypełnionych ankiet jest liczba może być dostosowana do każdego poziomu, aby zmieścić się w budżecie (do czasu, gdy jest wystarczająco dużo próby).

 

Istnieją dwa rodzaje próbek do ankiety online:

 

(1) Próbka klienta: Jest to najbardziej opłacalna trasa. W tych przypadkach, klient przekazuje firmie badawczej rynku listę wiadomości e-mail klientów, aby wysłać zaproszenia i przypomnienia do. Ponieważ klient nie płaci dodatkowo za tę listę, jest ona łatwa do wdrożenia i często oferuje wyższe wskaźniki odpowiedzi.  

(2) Próbka nie klienta (próba pobierana np. z Panelu badawczego www.badanie-opinii.pl): To kosztuje nieco więcej i może się znacznie różnić. Jeśli szukasz decydentów na poziomie 500 firm, koszt próby i koszt na jedną całość będzie znacznie wyższy niż w przypadku ogólnej próby decydentów domowych (łatwo dostępnych w panelu). W przypadku próbek nieklientów, firmy badawcze zmuszone są niejednokrotnie do współpracy z panelami regionalnymi i krajowymi lub zakupem baz ze źródeł zewnętrznych w celu udostępnienia linku do badania w mediach społecznościowych. Może to okazać się kosztowne.

Kategoria 4: Analiza i Statystyka

Ostatni etap badania online budżetowania badań to analiza i raportowanie (statystyka). Może to być od prostego jednostronicowego raportu do kompleksowego raportu z podsumowaniem, rekomendacjami, infografiką, danymi osobowymi i wynikami badania typu "pytanie po pytaniu". Wybór należy do Ciebie w zależności od budżetu i osi czasu, ale zawsze zalecamy wynajęcie firmy badania rynku, aby to zrobić. Ich poziom wglądu, perspektywa i doświadczenie może dodać wiele wartości do danych, dostarczając Ci świeżych danych na wynos i pozycji działania.

Panele takie jak badanie-opinii.pl czy Survgo.com umożliwiający samodzielną realizację badań ankoetowych umożliwiają wgląd w raportowanie w czasie rzeczywistym (w cenie bez dodatkowych opłat).

 

 

Zobacz także cennik badań ankietowych CATI, CAWI (ankiety i sondaże online). Skonfiguruj samodzielnie badanie w programie SurvGo - dobierz panelistów z panelu Badanie-Opinii.pl Uzyskaj wyniki. NEW!

Przejdź do kalkulatora:

Cennik badań ankietowych

Przykładowe ceny:

Badania opinii publicznej, sondaż (n=1000. Samodzielna budowa kwestinariusza w SurvGo)

Konsumenci

NEW!

24h od 1500 PLN

Badania ankietowe. Szybkie i skuteczne dla małych i dużych firm

Narzędzia badawcze mające charakter powtarzalny i mierzalny umożliwiają właścicielom małych i średnich firm wydobywać cenne informacje na temat konsumentów swoich produktów i usług. Badania ankietowe w zakresie wizerunku firmy oraz jej produktów są skutecznym narzędziem do gromadzenia danych. Nowoczesne formy badań ankietowych oraz pełna sprawdzalność, jak również zgodność wobec przyjętych norm badań naukowych skutkuje wysoką efektywnością w kwestii pozyskiwania danych oraz późniejszego ich wykorzystywania.

 

Intuicyjność i samodzielność w SurvGo™

 

Intuicyjny system SurvGo™, dzięki któremu można samodzielnie przeprowadzić badania ankietowe umożliwia realizację badań dotyczących:

 • wyborów konsumentów,
 • rozpoznawalności danej marki,
 • projektowania opakowań lub nowych produktów,
 • elastycznych cen produktów i usług,
 • skuteczności oraz jakości obsługi klienta.

 

Proste w obsłudze moduły i kilka działań na ich podstawie pozwalają przedsiębiorcy na wykreowanie profesjonalnych kwestionariuszy ankiet. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® przygotowało narzędzie - program SurvGo™, za sprawą którego można stworzyć „skrojone na miarę” formularze oraz przeprowadzić badania ankietowe pośród wybranej grupy konsumentów.

 

Wielozadaniowe narzędzie SurvGo™

 

W trakcie tworzenia formularza ankiety można wybrać odpowiedni szablon pośród dostępnych w systemie.

 

 • Spośród kilku modułów dostępny jest kreator, umożliwiający dopasowanie rodzajów pytań badawczych: otwarte i/lub zamknięte, pytania wielokrotnego i/lub jednokrotnego wyboru,  odpowiedni dobór wskaźników badawczych (do badań NPS) jak i dodawanie materiałów audio-video.
 • Skuteczny dobór respondentów jest jednym z gwarantów sukcesu podczas realizacji badań ankietowych. Program stworzony przez specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® pozwala także na celowy dobór próby, określający kryteria, takie jak: płeć, wiek, wykształcenie, zainteresowania, preferencje zakupowe i wiele innych. Badania można także przeprowadzić bez wskazania na celowość.
 • Osoba kreująca kwestionariusz ankiety może korzystać również z panelu konsumenckiego Badanie-Opinii, gdzie zarejestrowanych jest pond 150 000 aktywnych respondentów biorących udział w badaniach.

 

Ostatnim etapem tworzenia formularza ankiety jest akceptacja, a także przeprowadzenie badań na dużej próbie.

 

Dostępność narzędzia SurvGo™

 

Badania ankietowe są dostępne na urządzeniach stacjonarnych oraz mobilnych. Stały nadzór nad realizacją badań w czasie rzeczywistym jest jedną z głównych zalet panelu SurvGO™. Moduł dotyczący statystyk oraz raportowania pozwala na dodatkowe filtrowanie wyników (odpowiedzi ), a statystyki badawcze można także pobrać w wygodnych i popularnych formatach – PDF, MS Excel, żeby następnie móc je wykorzystać podczas spotkań biznesowych i branżowych.

 

Niskie koszty badań w parze z wysoką jakością

 

Największą zaletą badań ankietowych realizowanych w systemie SurvGo są: wysoka samodzielność przedsiębiorcy w kreowaniu badania, szybka realizacja oraz profesjonalna i prosta obsługa. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® jest także gwarancją konkurencyjnych kosztów na rynku badań opartych o model XaaS. Dzięki niemu wielu przedsiębiorców może prowadzić skutecznie badania na rzecz rozwoju swojej firmy, produktów i usług.

 

Sięgnij po więcej dzięki badaniom ankietowym SurvGo™ proponowanym przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Funkcjonalność badań online

Badania online zwane inaczej CAWI (z ang. Computer-Assisted Web Interview) są jedną z najpopularniejszych metod ankietowania. Formularze ankiet są udostępniane drogą elektroniczną dużej grupie odbiorców. Dzięki przeprowadzaniu badań internetowych można uzyskać wiele ważnych i ciekawych informacji na temat rynku, bądź  potencjalnych konsumentów (ich zachowań, preferencji, czy także gustów). W przypadku badań ilościowych to właśnie badania online pokazują swoje szerokie zastosowanie.  Dzięki takim ankietom osoby przeprowadzające badania szybko uzyskają odpowiedź na pytanie „ile?”. Badania online są jednym z rodzajów badań marketingowych, lecz czy naprawdę odgrywają, aż tak dużą rolę w poznawaniu rynku oraz zachowań konsumentów?

 

Łatwe i szybkie poznanie opinii respondentów

Osoby przeprowadzające badania funkcjonalność ankietowania internetowego mogą zauważyć już w trakcie szukania odpowiedniej grupy respondentów. Właśnie w Internecie osoby ankietujące mogą znaleźć najszersze grono odbiorców, ze względu na dużą popularność sieci. Każdy z nas czytając ten artykuł ma dostęp do danych sieci komórkowych, bądź Wi-Fi. Znajdziemy w Internecie dzieci, młodzież, osoby dorosłe, a także starszą grupę społeczeństwa. Decydując się na badanie online wiemy, że znajdziemy odpowiadające nam osoby do badania. Nie trzeba tracić czasu na dzwonienie, bądź wychodzenie z domu, aby znaleźć respondentów, wystarczy włączyć Internet. Dzięki takim możliwościom badania online można przeprowadzać w szybki sposób, gdyż w krótkim czasie naszą ankietę może wypełnić duża liczba respondentów. Udostępniając ankietę jednym kliknięciem wysyłamy ją do wszystkich odbiorców, a co ważniejsze, w tym samym czasie może uzupełniać ją wiele osób jednocześnie. Respondenci są informowani o szacowanym czasie wypełnienia ankiety, więc nie będą zaskoczeni długością trwania badania. Otrzymane wyniki posiadamy w sieci, więc przeanalizowanie ich nie będzie czasochłonnym zadaniem.

 

Prostsze podejmowanie decyzji w przyszłości

Dzięki przeprowadzanym badaniom online można łatwiej podejmować decyzje. Systematyczne badania pozwalają zaobserwować, jakie mechanizmy kierują rynkiem oraz co wpływa na zachowania konsumentów. Ankiety internetowe dostarczają aktualnych informacji o rynku i klientach osobom przeprowadzającym sondaże, lecz także pozwalają wyciągać wnioski dotyczące funkcjonowania rynku w przyszłości. Na podstawie badań internetowych łatwiej wprowadzić nowe produkty na rynek, gdyż przedsiębiorcy widzą, jak na przestrzeni lat zmieniały się oczekiwania i preferencje potencjalnych nabywców. Można uzyskać informacje, jakie czynniki (cena, reklama, zróżnicowana oferta, jakość obsługi) mają wpływ na zakup konkretnych produktów wśród konsumentów. Dzięki przeprowadzaniu badań online łatwiej uniknąć błędów w trakcie podejmowania decyzji ze względu na posiadane informacje.

Przeprowadzanie badań online jest często wybieraną formą badań ze względu na swoją funkcjonalność. Ankiety internetowe pozwalają dotrzeć do dużej grupy odbiorców w bardzo krótkim czasie. Niewątpliwie wpływa na to popularność Internetu. Chcąc przeprowadzić takie badania nie potrzebujemy specjalistycznej wiedzy. Co więcej, dzięki uzyskanym informacjom przedsiębiorcy mogą odważnie spoglądać w przyszłość. Pełna analiza rynku pozwoli na bycie o krok przed firmami konkurującymi, ze względu na posiadaną wiedzę o zmieniającym się rynku, ale i o zachowaniach konsumentów. Badania ankietowe online są przyszłością badań internetowych, ze względu na ciągle rozwijającą się technologię.

Co powinieneś wiedzieć o przeprowadzaniu ankiet online?

Dzięki ankiecie online można łatwo gromadzić dane za pomocą wszechstronnego i elastycznego narzędzia. Jeśli potrzebujesz przeprowadzić ankietę badawczą, czy to dla projektu akademickiego, czy też w celu zebrania danych o swoich klientach, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest wybór metodologii. Wszechstronnym i elastycznym sposobem prowadzenia wywiadów jest wykorzystanie ankiety online. Ankiety online można łatwo konfigurować. Warto wiedzieć jednak, jak zacząć przygotowywać ankietę online.

Czym są ankiety online?

Ankiety online nie odbiegają niczym szczególnym od ankiet przeprowadzanych bezpośrednio za pośrednictwem papierowych kwestionariuszy. Ankieta online jest narzędziem do przeprowadzania badań. Respondenci uzyskują dostęp do takiego badania drogą elektroniczną poprzez link, który jest wysyłany drogą mailową, bądź jest dostępny na różnych stronach społecznościowych.

Unikalne cechy ankiet online

 • Decydując się na ankietę online możemy dotrzeć do ogromnej liczby respondentów w tym samym czasie. Jednym kliknięciem udostępniamy badanie wybranym przez nas osobom, które w dowolnym czasie mogą wziąć udział w ankiecie online.
 • Przeprowadzając ankietę online możemy stworzyć jeden link i rozpowszechnić go wszystkim osobom – link ten będzie uniwersalny i każda osoba ankietowana otrzyma tak samo przygotowany kwestionariusz, lecz także możemy stworzyć indywidualne linki. Będą one różne dla każdego respondenta, gdzie odpowiedzi nie będą anonimowe, tak jak w przypadku udostępnienia jednego formularza dla wszystkich zainteresowanych.
 • Ankieta online pozwala na umieszczenie w niej wielu ciekawych multimediów, takich jak: zdjęcia, pliki wideo, pliki audio i załączniki do plików. Zastosowanie i umieszczenie takich rzeczy w badaniu spowoduje, że będzie ono atrakcyjniejsze i zainteresuje ono respondentów. Ankieta online jest jedną z nielicznych metod badawczych, w których możemy umieścić takie zabiegi, które mogą wpłynąć pozytywnie na odbiór sondażu.

SurvGo™ – oprogramowanie do przeprowadzania ankiet online

Oprogramowanie SurvGo™ pozwala na przeprowadzenie ankiety online w prosty i szybki sposób. Korzystając z tego programu mamy zapewniony wyjątkowy poziom łatwości obsługi, jak i dostępności do zaawansowanych funkcji, tak więc nadaje się za nadaje się zarówno dla badaczy akademickich i uniwersyteckich, jak i dla badań biznesowych, czy badań konsumenckich. Po przeprowadzeniu ankiety online wszystkie zebrane dane mamy dostępne w jednym miejscu, a co więcej za pomocą jednego kliknięcia otrzymamy raport w postaci różnych grafów i tabel, który pomoże nam w dalszej analizie badanego zjawiska.

Rozpoczęcie pracy

Proces tworzenia ankiety online polega na stworzeniu pytań i interfejsu projektowego, który będą widzieli respondenci w trakcie uzupełniania badania. Możesz wybrać wcześniej przygotowany temat lub umieścić na nim swoje własne logo. Układ dostosuje się do ekranu użytkownika, niezależnie od tego, czy jest to smartphone, monitor komputera, czy tablet. Możesz wybrać różne typy formatów pytań, takie jak "przeciągnij i upuść", suwak, ocena lub siatka.

Oprogramowanie SurvGo™ prowadzi Cię przez cały proces realizacji ankiety online, dzięki czemu możesz stworzyć najwyższej klasy kwestionariusz, który dostarczy Ci potrzebnych danych. Tworzenie ankiety online jest doskonałym sposobem na szybkie i skuteczne uzyskanie użytecznych informacji od docelowych respondentów.

Rodzaje pytań ankietowych w ankietach online?

Informacje zwrotne od klientów są niezbędne w każdym biznesie. Aby naprawdę wiedzieć, co klienci myślą o Twoich produktach lub usługach, musisz ocenić ich lojalność i zadowolenie. Jak więc zbierać te informacje? Jedną z najbardziej efektywnych metod jest wykorzystanie pytań ankietowych w ankietach online.

Miej plan

Napisanie pytań ankietowych oraz stworzenie ankiety online nie jest tak łatwym zadaniem, jak mogłoby się każdemu wydawać. Dlatego zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zaplanuj jak napisać efektywne pytania ankietowe. Przed stworzeniem ankiety internetowej powinieneś zadać sobie ważne pytania, takie jak:

 • Jaką decyzję biznesową próbuję podjąć?
 • Jaki jest cel mojej ankiety? Czy ma ona mierzyć postrzeganie? Zachowanie? Postawę?
 • Czy znam swoją grupę docelową?
 •  Jakiego rodzaju statystyki będą wynikały z tego badania?
 • Jak będzie wyglądała moja analiza?

Podczas opracowywania pytań ankietowych powinieneś wiedzieć, czy dane, których używasz, pozwolą na realizację tych celów. Czy dane dostarczą Ci informacji, których potrzebujesz? Z takimi pytaniami będziesz w stanie skonstruować użyteczną ankietę internetowej, której wynikiem będą dane, które można wykorzystać w praktyce.

Efektywne struktury pytań ankietowych

Przy pisaniu ankiety online do wyboru jest wiele typów pytań. Twoje pytania powinny być precyzyjne i mieć taką samą interpretację dla wszystkich respondentów. Wykorzystaj strukturę pytań, która przemówi do Twojej grupy docelowej. Jakich pytań ankietowych możesz użyć, aby zacząć?

Pytania porządkowe

Takie pytania mają jasno określoną kolejność. Są one najczęściej używane do zbierania danych porządkowych z wykorzystaniem rankingu. W tym przypadku prosisz respondentów o uszeregowanie odpowiedzi, które dla nich wymieniłeś w takiej kolejności, jakiej oczekują lub jaka jest dla nich ważna. Używając tej metody, uzyskasz informację zwrotną dla wszystkich odpowiedzi, które wymieniłeś. W ten sposób dowiesz się, które przedmioty cieszą się największym zainteresowaniem, a które nie.

Pytania interwałowe

Jeśli chcesz zebrać precyzyjne dane, najlepiej jest użyć pytań interwałowych. W przypadku tych pytań możesz spodziewać się dogłębnej analizy. Możesz użyć skali rankingowej. Odpowiedzi tutaj nie są wymienione w formie listy, lecz w formacie poziomym. Będą one miały wiele odpowiedzi w preferowanej przez Ciebie skali.

Dzięki zaznajomieniu się z tymi rodzajami pytań ankietowych, które mogą zostać użyte w ankiecie online możesz stworzyć własne, ciekawe badanie. Aby zastosować te pytania warto rozważyć skorzystanie z narzędzi do przeprowadzania ankiety online, jak SurvGo™, aby szybciej stworzyć badanie internetowe.

Jak zmierzyć lojalność klienta za pomocą wskaźnika NPS? Przeprowadź badanie szybko i skutecznie?

Wskaźnik NPS to najszybsze narzędzie do pomiaru lojalności klientów. Wystarczy zadać jedno pytanie, aby sprawdzić, czy klienci są zadowoleni z oferowanych przez nas usług, poznać ich opinie i dowiedzieć się, którzy z nich polecają naszą firmę. Dzięki temu narzędziu można szybko przeprowadzić badanie i zebrać dużą ilość danych od dużej grupy klientów.

Jak zbudowany jest wskaźnik NPS? 

Wskaźnik NPS jest budowany w taki sposób, że nie zniechęca niezadowolonych klientów do udzielania opinii, co pozwala uzyskać nam feedback od każdego typu klienta. Wynik badania to nie tylko liczba punktów, ale również dane empiryczne, które można wykorzystać do dalszych działań.

Zazwyczaj stosuje się skalę 10-punktową, ale można również zastosować skale 3 lub 5-stopniowe. Wyniki badania są dzielone na trzy kategorie:

Krytycy marki – to klienci, którzy są urażeni poziomem obsługi i sposób, w jaki zostali potraktowani. Należy do nich podchodzić ze zrozumieniem, ponieważ ich niezadowolenie może przerodzić się w krytykę naszej marki. Należy pamiętać, że zazwyczaj niezadowolony klient przekaże swoją opinię średnio do około 8 osób w swoim otoczeniu.

Klienci neutralni – to osoby, które są poza marką. Nie są krytykami, ale też nie będą nas polecać. Są wrażliwi na ceny i jeśli nie podniesiemy ich poziomu zadowolenia, mogą odejść do konkurencji z lepszą ofertą.

Promotorzy marki – to klienci, którzy są związani z naszą marką i polecają ją innym. W czasach kryzysu będą lojalni i pozostaną z nami. Ważne jest, aby utrzymać ich poziom zadowolenia na bieżąco, ponieważ zadowolony klient to szansa na pozyskanie trzech kolejnych.

Wykonanie pomiaru NPS jest zadaniem stosunkowo łatwym – polega ono na obliczeniu różnicy pomiędzy liczbą zwolenników a liczbą krytyków marki. Wynik na poziomie od 0 do 50 uznaje się za dobry, natomiast wynik z zakresu 51 do 70 jest uważany za doskonały, a wynik powyżej 70 oznacza światowy sukces. Natomiast uzyskanie wyniku ujemnego jest sygnałem do podjęcia pilnych działań naprawczych. Nie reagowanie na negatywny poziom lojalności klientów może prowadzić do utraty klientów i poważnych problemów z funkcjonowaniem firmy.

Wskaźnik jakości Twojej marki

Wskaźnik NPS to praktyczny sposób oceny kondycji marki, który oferuje liczne korzyści, takie jak łatwość przeprowadzenia badania, prostota analizy, elastyczność i przydatność w działaniach biznesowych oraz służy jako wyznacznik rozwoju marki. Zapewnienie odpowiedniej funkcjonalności, takiej jak przeprowadzenie badań za pomocą programu SurvGo, pozwala na zwiększenie poziomu response rate, co przekłada się na szybszą realizację badania. Wysoki poziom lojalności klientów jest kluczowy dla rozwoju firmy, co potwierdza przeprowadzone badanie lojalności klientów w sieci aptek, które składało się z 300 placówek i obejmowało próbę 100 klientów w każdej z nich. Pytanie w skali od 1 do 10 o prawdopodobieństwo polecenia apteki bliskim lub znajomym zostało uzupełnione o pytanie w formie wskaźnika CSI, co pozwoliło na uzyskanie kompleksowej analizy badania.

Realizacja projektu – Apteki

Realizacja projektu badawczego pozwoliła na zaspokojenie oczekiwań obecnych i przyszłych klientów. Dzięki temu projektowi poziom satysfakcji klientów wzrósł, a ich lojalność została podniesiona. Wynik wskaźnika NPS dla wszystkich badanych placówek wyniósł 50 punktów, co wskazuje na bardzo dobry rezultat. Jednakże, w południowych województwach Polski zauważono niższy poziom lojalności klientów, a wynik wskaźnika CSI był również niższy. Respondenci wskazali, że czynnikiem wpływającym na ich decyzję zakupową jest czas oczekiwania na obsługę oraz dostępność leków, co wskazuje na niewystarczającą sieć placówek w południowym obszarze Polski. W wyniku tego zauważono niższy poziom zadowolenia klientów, a co za tym idzie, niższy wskaźnik lojalności (NPS). Aby poprawić poziom satysfakcji klientów, konieczne było opracowanie strategii wobec poszczególnych typów klientów określonych w wskaźniku NPS.

Krytycy marki powinni być przeproszeni, a gdy to możliwe, usunięty powinien być problem, który wpłynął na niższy poziom NPS. Dobre rozwiązanie to także zaproponowanie tymczasowego lub alternatywnego rozwiązania. Ważne jest również przeprowadzenie rozmowy z krytykiem marki, która może zmienić jego zdanie i opinię.

Neutralni klienci wymagają uważnego słuchania i rozpoznawania uchybień podczas realizowanej usługi, aby podnieść ich poziom zadowolenia. Poświęcenie im czasu pokazuje, że marka zaspokaja ich potrzeby.

Promotorzy marki powinni czuć się częścią marki i mieć wpływ na jej rozwój. Warto zaproponować im więcej, niż się spodziewają, aby utrwalić ich wysoki poziom lojalności. Pokazywanie, że ich opinia jest cenna dla marki, pozwoli na lepsze dopasowanie produktów do potrzeb konsumentów.

NPS – narzędzie zapewniające sukces

Zapewnienie wysokiego poziomu sukcesu nowego produktu to nie tylko gwarancja doskonałej jakości obsługi klienta, ale przede wszystkim możliwość rozwoju Twojego produktu poprzez zdobycie zaufania klientów. Przeprowadzenie badania ankietowego satysfakcji klientów i pomiar wskaźnika NPS pozwoli Ci na:

 • Zwiększenie sprzedaży produktu,
 • Poprawę standardów obsługi klienta,
 • Rozwój funkcjonalności produktu w oparciu o opinie klientów,
 • Budowanie trwałych relacji z klientami,
 • Stworzenie marki opartej na empatii i bliskości z klientami,
 • Poznanie perspektywy klientów na Twoją usługę.

Aby przeprowadzić badania NPS, warto dostosować formę wysyłki kwestionariusza (np. online lub SMS), a także wygląd i czas wysyłki do cech respondentów. Ważne jest również zautomatyzowanie procesu badań, aby uzyskać opinie od jak największej liczby klientów. Jeśli chcesz wypróbować, jak łatwo można przeprowadzić badanie NPS, załóż konto w SurvGo już dziś!

Dlaczego przeprowadzanie badań marketingowych ma wartość dla przedsiębiorstwa?

Badania marketingowe są istotne dla przedsiębiorców, ponieważ pozwalają na poznanie różnych aspektów działalności i pomagają w podejmowaniu trafnych decyzji, co przyczynia się do sukcesu i rozwoju firmy. Narzędzia badawcze są bardzo wszechstronne i mogą być dopasowane do bieżących potrzeb biznesowych, co otwiera wiele możliwości i daje mnóstwo sugestii dotyczących działalności. Badania marketingowe pozwalają na wyprzedzenie konkurencji w podejmowaniu decyzji, ponieważ dostarczają aktualnych informacji o rynku, na którym działa firma.

 

Jeśli chcesz rozwijać swoją działalność, warto zbadać aktualne nisze na rynku, poznać motywacje i potrzeby swoich docelowych klientów. Jeśli planujesz wprowadzenie nowego produktu, badania marketingowe pozwolą Ci poznać cechy, które wyróżnią Twój produkt na tle innych. Jeśli nie wiesz, jak skutecznie zareklamować swój produkt, analiza skuteczności kampanii reklamowych na podstawie badań marketingowych pomoże Ci w wyborze najlepszej strategii. Badania marketingowe umożliwiają także ocenę jakości obsługi w firmie i poziomu zadowolenia klientów. Dzięki badaniom online możesz również poznać opinie na temat swojej marki i marki konkurencji, co pozwoli Ci lepiej zrozumieć, jak Twoja firma jest postrzegana przez innych.

 

Zadawanie pytań – klucz do udanego badania marketingowego

Badanie marketingowe jest sztuką zadawania właściwych pytań, które umożliwiają podejmowanie trafnych decyzji. Ważne jest, aby uniknąć błędów w badaniu, ponieważ mogą one prowadzić do fałszywych wniosków. Kluczowe jest zastanowienie się, czego chcemy się dowiedzieć i zadanie prostych i zwięzłych pytań, które przyniosą wartościowe informacje. Zbyt wiele pytań, szczególnie otwartych i skomplikowanych, może zniechęcić respondentów i spowodować, że nie udzielą rzetelnych odpowiedzi. Pytania powinny być jasne i zrozumiałe dla każdego, a także wolne od sugestii, emocji i insynuacji. Ważne jest również dobranie odpowiedniej próby, aby uzyskać reprezentatywne wyniki. W tym celu można skorzystać z pytań kontrolnych i filtrujących. Wszelkie błędy powinny być zauważone i poprawione na poziomie testowym, aby zapewnić sukces badania marketingowego.

 

Jak wykonać badanie marketingowe w trzech prostych krokach?

Skorzystaj z programu do ankiet online, takiego jak SurvGo, aby stworzyć swoją ankietę marketingową. W programie dostępne są gotowe wzory ankiet oraz możliwość tworzenia pytań otwartych i zamkniętych, a także pytań rankingowych, wskaźnikowych NPS i listy wyboru. Możesz również dostosować wygląd ankiety do swoich potrzeb.

Wybierz odpowiednią próbę badawczą, na której chcesz przeprowadzić badanie. W programie do ankiet online możesz łatwo dobrać respondentów na podstawie różnych kryteriów, takich jak płeć czy wiek.

Prześlij kwestionariusz do akceptacji merytorycznej, aby wyeliminować ryzyko błędów i zwiększyć poziom merytoryczny badania. Program do ankiet online pozwala na szybkie uzyskanie wyników badania, a także monitorowanie wyników w czasie rzeczywistym. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz kontrolować koszty badania oraz oszczędzić czas i pieniądze.

 

Co wyróżnia program do ankiet online?

Program do ankiet online, takie jak SurvGo, umożliwia samodzielne realizowanie badań ankietowych, kontrolowanie kosztów oraz oszczędzanie czasu. Wyniki badania możesz uzyskać w przystępnej formie uproszczonych raportów, które ułatwią analizę informacji. Raport końcowy zawiera zestawienia i wykresy z rozkładu odpowiedzi. Program pozwala na dowolny wybór próby badanych, a także przystępne ceny i prostotę w korzystaniu z takiego rozwiązania. SurvGo pozwala na realizację badań marketingowych nie tylko przez duże firmy, ale również przez małych przedsiębiorców.

Zalety i wady ankiet online

Ankietowanie online, to jeden z najczęściej wykorzystywanych sposobów na zbieranie danych, gdzie zestaw pytań jest wysyłany do grupy docelowej, a respondenci mogą na nie odpowiadać przez Internet. Ankiety są dostarczane za pomocą różnych mediów, w tym poczty elektronicznej, stron internetowych oraz mediów społecznościowych. Organizacje wykorzystują ankiety online, aby pozyskać informacje zwrotne na temat swoich produktów lub usług, strategii marketingowych i usprawnień w funkcjonowaniu. Choć ankiety online posiadają wiele zalet, należy także zwrócić uwagę na ich wady, zanim zdecydujemy się na taką metodę badawczą.

 

Ankietowanie online umożliwia szybki dostęp do grupy docelowej

W porównaniu do tradycyjnych metod ankietowania, takich jak ankiety papierowe, ankiety online pozwalają na szybkie pozyskiwanie informacji zwrotnych od respondentów. Jednocześnie wiele osób może wypełniać ankietę internetową, co pozwala na pozyskanie dużej ilości wyników w krótkim czasie. Ankietę internetową można wysyłać drogą mailową lub umieszczać na różnych mediach społecznościowych i grupach dyskusyjnych. Oprócz tych form dotarcia do respondentów, istnieją także panele konsumenckie, które pozwalają na pozyskanie informacji od wielu osób w krótkim czasie. Panel badawczy Badanie-Opinii.pl to jeden z najszybciej rozwijających się paneli badawczych, posiadający ponad 150 tysięcy panelistów o różnorodnych cechach demograficznych. Dzięki temu, większość badaczy będzie w stanie znaleźć odpowiednich respondentów i zbierać wyniki w szybki sposób.

Niewielkie koszty przeprowadzania ankiet online

Przeprowadzenie ankiety online wiąże się z niskimi kosztami w porównaniu do innych metod badawczych, takich jak sondaże telefoniczne lub bezpośrednie badania. Wynika to z faktu, że do przeprowadzenia ankiety online potrzebne są minimalne zasoby. Korzystanie z programów do przeprowadzania badań online, takich jak SurvGo™, jest także tanie i oferuje wiele udogodnień, które oszczędzają czas badaczy.

Niewielki margines błędu

W porównaniu do tradycyjnych metod ankietowania, ankiety online mają mały margines błędu, ponieważ respondenci samodzielnie udzielają odpowiedzi bez pośrednika. Dzięki temu unikamy pomyłek osób ankietujących, które mogą wpłynąć na wyniki badania.

Ankiety online są proste do wypełnienia

Ankiety online są łatwe do zrozumienia dla respondentów. Osoby wypełniające ankiety mają pytania wyświetlone na ekranie swojego urządzenia, a na początku badania są informowani o przewidywanym czasie trwania ankiety. Dodanie krótkiego wstępu na początku badania pozwala respondentom zrozumieć cel badania i sposób udzielania odpowiedzi. Ankiety internetowe pozwalają na umieszczenie różnorodnych pytań, co pozwala na stworzenie ciekawych i zrozumiałych badań online dla respondentów.

Anonimowość respondentów wpływa na ich szczerość

Większa uczciwość udzielanych odpowiedzi w ankiecie internetowej wynika z faktu, że respondenci mają możliwość udzielania odpowiedzi anonimowo, co pozwala na uniknięcie bezpośredniego kontaktu z osobą przeprowadzającą badanie. W ten sposób osoby badające mogą zadać bardziej wrażliwe pytania, a respondenci czują się bardziej swobodnie w wyrażaniu swoich opinii. Jednakże, w przypadku ankiety online, istnieje ryzyko wątpliwej wiarygodności danych, ponieważ brak bezpośredniego kontaktu z respondentami może prowadzić do fałszywych odpowiedzi. Aby uniknąć tego problemu, warto dodać pytania z metryczki na początku ankiety, aby tylko odpowiednie osoby zakwalifikowały się do badania. Ponadto, w celu zachęcenia respondentów do wzięcia udziału w ankiecie, warto stworzyć kreatywny wstęp i opis badania, co zwiększy szansę na udzielenie odpowiedzi.

Problem z wiarygodnością

Możliwe jest, że informacje uzyskane z ankiety online są niewiarygodne, ponieważ osoba przeprowadzająca badanie nie jest obecna, co umożliwia respondentom podanie nieprawdziwych informacji. Niemniej jednak, można zapobiec temu, zadając pytania z metryczki na początku ankiety, aby wykluczyć osoby nieodpowiednie do badania. Z drugiej strony, kontakt z respondentami w Internecie jest trudny ze względu na wiele ankiet i kwestionariuszy, z którymi użytkownicy mają do czynienia. W związku z tym, ważne jest, aby stworzyć ciekawe i przyciągające uwagę opisy ankiety, aby zachęcić potencjalnych respondentów do jej wypełnienia. Kreatywny i angażujący wstęp na pewno przyciągnie uwagę i zachęci do udziału w badaniu.

Zadbaj o kontakt z respondentami

Z uwagi na duże natężenie ankiet, ofert i innych kwestionariuszy internetowych, istnieje prawdopodobieństwo, że Twoja ankieta może zostać przeoczona lub ignorowana przez potencjalnych respondentów. Dlatego, aby zwiększyć skuteczność badań internetowych, warto opracować interesujące i przyciągające uwagę wprowadzenia oraz opisy ankiet, które będą zachęcać respondentów do udziału w badaniach. Kreatywność i angażujące treści są kluczowe, ponieważ przyciągają one uwagę i zainteresowanie respondentów, co zwiększa szanse na uzyskanie odpowiedzi na ankietę.

Problemy z dotarciem do respondentów ze szczególnych grup

Ograniczone dostęp do niektórych grup społeczeństwa, takich jak osoby bez dostępu do Internetu, możemy utracić wartościowe informacje. Jednak istnieją sposoby, aby to zmienić, na przykład wykorzystanie paneli konsumenckich, które zawierają różnorodne profile demograficzne i pozwalają na uzyskanie informacji zwrotnych od osób, które mogą nie mieć dostępu do Internetu. Dodatkowo, wypełnianie ankiet przez członków paneli konsumenckich zazwyczaj jest szybsze niż w przypadku ogólnie dostępnych ankiet online.

Pytania w kwestionariuszu ankiety

Kwestionariusze ankiety są jednym z najpopularniejszych narzędzi stosowanych w badaniach społecznych i marketingowych. Mogą dostarczyć cenne informacje na temat opinii, preferencji i zachowań respondentów. Jednak, aby uzyskać dokładne i użyteczne dane, kluczowe znaczenie mają pytania, które są zadawane w kwestionariuszu. 

 

Formułuj jasne i zrozumiałe pytania

Najważniejsze jest sformułowanie pytania w sposób jasny i zrozumiały dla respondentów. Unikaj używania zbyt skomplikowanych i specjalistycznych terminów. Upewnij się, że pytanie jest proste i bez dwuznaczności. Staraj się sformułować pytania tak, aby nie wymagały od respondentów zgadywania, co masz na myśli. Wyrażaj się w sposób konkretny i precyzyjny. W ten sposób twoje badanie stanie się rzetelne!

 

Unikaj sugestii lub wpływu

Pytania w kwestionariuszu powinny być neutralne i nie powinny sugerować odpowiedzi. Unikaj używania słów, które mogą wpływać na decyzje respondentów lub sugerować, jak powinni odpowiedzieć. Należy unikać negatywnych sformułowań lub podchwytliwych pytań, które mogą prowadzić do błędnych odpowiedzi.

 

Zastosuj różne rodzaje pytań

Wykorzystuj różne rodzaje pytań w kwestionariuszu. Zastosowanie różnych rodzajów pytań pozwoli na uzyskanie różnorodnych informacji i bardziej kompleksowej analizy wyników. Gotowe aplikacje do ankiet online takie jak SurvGo pozwalają na wykorzystanie wielu widgetów pytań. 

 

Pytania jednokrotnego wyboru 

Pytanie jednokrotnego wyboru to rodzaj pytania, w którym respondent ma do wyboru tylko jedną odpowiedź spośród podanych opcji. Jest to popularna forma pytania w kwestionariuszach ankiety, ponieważ umożliwia łatwe porównanie preferencji, opinii lub zachowań respondentów. Oto przykład pytania jednokrotnego wyboru:

 

Jak często korzystasz z mediów społecznościowych?

a) Codziennie

b) Kilka razy w tygodniu

c) Raz w tygodniu

d) Kilka razy w miesiącu

e) Kilka razy do roku

f) W ogóle nie korzystam z mediów społecznościowych

 

Pytania wielokrotnego wyboru 

Pytania wielokrotnego wyboru to rodzaj pytania, w którym respondent ma możliwość wybrania więcej niż jednej odpowiedzi spośród podanych opcji. Jest to użyteczne narzędzie w kwestionariuszach ankiety, gdy istnieje możliwość, że respondent może mieć więcej niż jedną preferencję, opinię lub zachowanie. Oto przykład pytania wielokrotnego wyboru:

 

Które z poniższych produktów spożywczych kupujesz co najmniej 1 raz w tygodniu? 

a) Chleb

b) Mleko

c) Jajka

d) Warzywa

e) Mięso

f) Ryby

g) Słodycze

h) Napoje gazowane

 

Pytania otwarte 

Pytania otwarte są rodzajem pytań w kwestionariuszu ankiety, w których respondent ma możliwość udzielenia swobodnej, nieograniczonej odpowiedzi. Nie ma dostępnych wcześniej ustalonych opcji odpowiedzi, co pozwala respondentowi na wyrażenie swoich własnych myśli, opinii lub doświadczeń. Oto przykład pytania otwartego:

 

"Co chciałbyś zmienić w naszym produkcie/usłudze?"

 

Lista rankingowa 

Pytanie w formie listy rankingowej pozwala respondentom na ustalenie hierarchii lub kolejności preferencji, opinii lub innych elementów. Respondenci mają możliwość przypisania rangi poszczególnym elementom na podstawie ich względnej ważności lub preferencji. Oto przykład pytania w formie listy rankingowej:

 

Proszę ustawić poniższe czynniki według ich ważności dla Ciebie, w kolejności od najbardziej do najmniej ważnych.

1.         Cena

2.         Jakość

3.         Wygoda użytkowania

4.         Marka

5.         Innowacyjność

 

Pytanie NPS

Pytanie NPS (Net Promoter Score) jest popularnym narzędziem do pomiaru lojalności klientów. Ocenia ono prawdopodobieństwo, że respondent poleciłby daną firmę, produkt lub usługę innym osobom. Pytanie NPS ma formę skalowaną od 0 do 10 i brzmi:

 

"W skali od 0 do 10, jak prawdopodobne jest, że poleciłbyś nasz produkt/usługę znajomym/rodzinie?"

 

Macierz jednokrotnego wyboru

Pytanie w formie macierzy jednokrotnego wyboru to rodzaj pytania, w którym respondenci mają do wyboru jedną odpowiedź dla każdego z zestawów opcji. Jest to użyteczne narzędzie w kwestionariuszach ankiety, gdy chcemy zbadać preferencje, opinie lub oceny w odniesieniu do różnych wymiarów lub aspektów. Pytanie to można wykorzystać m.in. do analizy skojarzeń respondenta z firmą/produktem/usługą np. droga – tania, powszechna – prestiżowa. 

 

Tworzenie skutecznych pytań w kwestionariuszu ankiety jest kluczowe dla uzyskania wartościowych danych. Jasne i zrozumiałe pytania, unikanie sugestii lub wpływu, jednoznaczność pytań oraz zastosowanie odpowiedniej skali odpowiedzi to podstawowe zasady, które należy wziąć pod uwagę. Dobrze sformułowane pytania pozwolą uzyskać dokładne informacje od respondentów, które mogą być wykorzystane do podejmowania lepiej uzasadnionych decyzji w biznesowych.