Tag: badania pracowników

Zastosowanie techniki CAWI w badaniach pracowników

 

Badania satysfakcji pracowników prowadzi się powszechnie z wykorzystaniem ilościowej techniki ankiety internetowej (CAWI) za pośrednictwem systemu komputerowego. Tego rodzaju badanie umożliwia samodzielne wypełnianie kwestionariusza przez respondentów z poziomu przeglądarki internetowej – w dowolnym czasie i miejscu.

 

Autorska platforma badawcza eCRF.biz 


W firmie Biostat badania opinii pracowników są prowadzone z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania badawczego eCRF.biz. Pracę platformy wspiera moduł automatycznej weryfikacji logicznej poprawności wpisów, dzięki czemu ma miejsce bieżąca kontrola udzielanych odpowiedzi już na etapie wypełniania ankiety przez pracownika. System przeciwdziała ryzyku wystąpienia braków danych, a także umożliwia koordynatorom bieżącą kontrolę stopnia realizacji, co pozwala w porę zapobiegać ewentualnym opóźnieniom.


Błyskawiczny czas realizacji


Technika CAWI sprawdza się doskonale w przypadku badania opinii pracowników dużych przedsiębiorstw, gdyż umożliwia przeprowadzenie pomiaru w relatywnie najkrótszym czasie w porównaniu do pozostałych technik. Platforma elektroniczna przyśpiesza pracę zarówno na etapie projektowania ankiety, jak i pozyskiwania danych w toku badań online. Ponadto w każdej chwili możliwe jest dokonanie konfiguracji wykorzystując w tym celu odpowiednie moduły systemowe.


Bieżące generowanie statystyk i wykresów


Wykorzystanie modułu automatycznego generowania wykresów i statystyk sprawia, że Zamawiający nie musi czekać na wyniki badania aż do jego zakończenia i otrzymania raportu podsumowującego. W każdej chwili możliwy jest podgląd aktualnych zestawień odpowiedzi, a następnie ich eksport do plików obsługiwanych w pakiecie biurowym MS Office.


Gwarancja anonimowości


Badania satysfakcji pracowników w firmie Biostat przebiegają z zachowaniem wszelkich standardów anonimowości. W tym celu stosowane mogą być dwie opcje zabezpieczeń: mechanizm jednorazowych kodów lub indywidualne dane do logowania (login i hasło). Dane autoryzacyjne zostają dostarczone automatycznie przez system do pracowników drogą mailową - razem z zaproszeniem do uczestnictwa w badaniu, instrukcją wypełniania ankiety oraz informacjami odnośnie celów oraz badanych obszarów.


Opcje helpDesk


W sytuacji pojawienia się trudności z wypełnieniem ankiety przez pracowników, mogą oni skorzystać z opcji elektronicznego wsparcia Helpdesk lub nawiązać kontakt telefoniczny w celu rozwiązania napotkanego problemu. Dzięki temu minimalizowane jest ryzyko uzyskania niewystarczającej liczby użytecznych kwestionariuszy zwrotnych.

Badania opinii pracowników

 

Mamy w Polsce obecnie rynek pracownika. Dlatego też przedsiębiorcom coraz trudniej jest utrzymać najlepszych członków załogi, którzy są w dużym stopniu skłonni zmieniać miejsce swojego zatrudnienia. Dotyczy to zarówno wysoko wykwalifikowanych kadr, jak i osób wykonujących zajęcia typowo produkcyjne. W związku z tym warto przeprowadzić badania pracownicze i dowiedzieć się, co pracownicy myślą o pracy w Twojej firmie.

 

Jak prowadzi się badania pracownicze?

Badania opinii pracowników mogą być realizowane na dwa sposoby – z wykorzystaniem papierowych ankiet (PAPI) oraz z użyciem do tego celu ankietyzacji elektronicznej. Pierwsze rozwiązanie ma uzasadnienie zwłaszcza w przypadku pracowników produkcyjnych, którzy nie zawsze potrafią biegle obsługiwać komputer oraz urządzenia mobilne. W związku z tym lepszym rozwiązaniem jest skierowanie do nich tradycyjnych kwestionariuszy ankietowych (zapieczętowanych), a następnie poproszenie o wrzucenie ich do zamkniętych urn. Dzięki temu zagwarantowana jest wysoka anonimowość dokonywanych pomiarów.

Badania pracownicze mogą być także przeprowadzane z użyciem techniki ankiety elektronicznej (CAWI) oraz z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych (CAPI). Ich wybór to optymalny krok zwłaszcza mając na uwadze młodych i dobrze wykształconych pracowników, dla których obsługa nowoczesnych urządzeń nie stanowi najmniejszego kłopotu.

 

Standardy anonimowości w badaniach CAWI

W przypadku badań internetowych możliwe do zastosowania są dwie metody zapewniania anonimowości:

  1. Unikalny login i hasło – pracownicy otrzymują dane identyfikacyjne na skrzynkę mailową, po czym są proszeni o ich wprowadzenie do systemu. Mogą wielokrotnie rozpoczynać, przerywać i ponownie wznawiać wypełnianie formularza;
  2. Jednorazowy klucz identyfikacyjny – w tym przypadku możliwe jest wyłącznie jednorazowe wypełnianie ankiety w ramach badania opinii pracowników. Dzięki temu uzyskuje się gwarancję najwyższej anonimowości, co zwiększa skłonność respondentów do wzięcia udziału w badaniu satysfakcji.

 

Jak zwiększyć frekwencję?

Nie zawsze pracownicy chętnie biorą udział w badaniach pracowników, obawiając się wyciągnięcia wobec nich negatywnych konsekwencji. Warto więc przed rozpoczęciem ankietyzacji zapewnić ich o anonimowości pomiarów. Dzięki temu będą oni dzielić się szczerymi i wartościowymi informacjami. Należy także przedstawić załodze potencjalne korzyści płynące z możliwości wdrożenia wniosków z badań. Ich opinie mogą bowiem posłużyć m.in. do zaplanowania polityki szkoleniowej, czy wprowadzenia innych działań w celu zwiększenia satysfakcji z pracy.

Jak przeprowadzić badanie opinii pracowników?

Przeprowadzenie badania pracowników jest ważnym krokiem w zarządzaniu i może pomóc w identyfikacji obszarów do poprawy oraz wzmocnieniu silnych stron zespołu. Warto zauważyć, że badanie pracowników nie tylko przynosi korzyści dla zespołu, ale również dla samej firmy. Pomaga ono w poprawie wyników biznesowych, zwiększeniu wydajności i zadowolenia klientów, a także zwiększeniu konkurencyjności firmy na rynku pracy.

 

Określenie celów badania

Przed przeprowadzeniem badania pracowników warto dokładnie przeanalizować cele, które chcemy osiągnąć, aby odpowiednio przygotować kwestionariusz badawczy. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że badanie będzie adekwatne do potrzeb firmy i przyniesie oczekiwane wyniki. Możesz chcieć poznać poziom zadowolenia pracowników z wybranych aspektów jak warunki i atmosfera w firmie, odkryć obszary do poprawy, zrozumieć, jakie korzyści przynosi firma pracownikom, czy określić czynniki motywujące pracowników. 

 

Przygotowanie kwestionariusza badawczego

Kwestionariusz powinien zawierać pytania, które pozwolą Ci zbadać interesujące Cię zagadnienia. Pytania powinny być jasne i konkretnie sformułowane, a odpowiedzi powinny być łatwe do zrozumienia. Pamiętaj, aby w celu uzyskania szczerych odpowiedzi od pracowników, zapewnić anonimowość badania. 

 

Organizacja badania

Istnieje wiele sposobów na przeprowadzenie badania, w tym badania online, czy ankiety papierowe. Ważne jest, aby wybrać sposób, który jest najbardziej odpowiedni dla Twojej firmy. W przypadku badań pracowników nieposiadających firmowych adresów e-mail np. w firmie produkcyjnej, możesz skorzystać z kiosków ankietowych, które umożliwiają internetową ankietyzację pracowników bezpośrednio w miejscu ich pracy. Ważne jest również poinformowanie pracowników o planowanym badaniu. Informację możesz udostępnić zarówno poprzez wiadomość e-mail, jak i poprzez rozwieszenie plakatów informującym o badaniu. 

 

Analiza wyników badania

Po zebraniu odpowiedzi od pracowników należy dokładnie przeanalizować wyniki, aby zidentyfikować obszary do poprawy, silne i słaby strony firmy. Możesz również podzielić wyniki badania z pracownikami i poprosić ich o sugestie dotyczące działań naprawczych. Takie sugestie możesz również zawrzeć w kwestionariuszu ankiety zadając pytanie otwarte, na który będą mogli odpowiedzieć chętni ankietowani. 

 

Badanie satysfakcji pracowników to zatem ważne narzędzie, które pozwala na poznanie opinii pracowników na temat pracy w firmie, ich potrzeb, oczekiwań i doświadczeń. Pozwala ono na identyfikację czynników wpływających na motywację i zaangażowanie pracowników oraz na wprowadzenie działań naprawczych mających na celu poprawę jakości pracy i zwiększenie efektywności. Pamiętaj, że badanie pracowników możesz przeprowadzać cyklicznie np. co kwartał/co rok. Warto regularnie badać opinię zatrudnionych, aby monitorować satysfakcję pracowników i na bieżąco reagować na pojawiające się w firmie problemy.