Badanie satysfakcji klientów jednostek samorządu terytorialnego

Biostat przez 3 lata z rzędu (w okresie od 2012 do 2014) uczestniczył w realizacji projektu „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostach powiatowych” prowadzonego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów. Ankietyzacja realizowana była na terenie 19 jednostek samorządu terytorialnego. Ankietyzacja przeprowadzana była wśród klientów urzędów, którzy wypełniali ankietę w formie PAPI – papierowych kwestionariuszy ankiet.

Głównym celem badania było podniesienie jakości usług publicznych poprzez wzrost efektywności funkcjonujących w jednostkach systemów zarządzania z uwzględnieniem benchmarkingu. W każdej edycji badania uczestniczyło ponad 20 tys. respondentów.