Badanie oceny kształcenia i obsługi zdalnej studiów I i II stopnia Wyższych Szkół Bankowych

W okresie od czerwca do sierpnia 2020 roku na zlecenie TEB Akademia – instytucji współpracującej z Wyższymi Szkołami Bankowymi, zrealizowane zostało badanie oceny kształcenia i obsługi zdalnej studiów. W badaniu udział wzięli studenci I i II stopnia studiów Wyższych Szkół Bankowych w Poznaniu, Chorzowie, Szczecinie i Opolu.

Badanie przeprowadzone zostało w formie ankiety internetowej (CAWI) oraz wywiadów telefonicznych (CATI). Narzędzie do badania opracowane zostało przez Zamawiającego i dotyczyło zagadnień związanych z oceną różnych aspektów studiów. W trakcie badania studenci mogli wypowiedzieć się między innymi na temat jakości oferty programowej, kadry naukowej oraz organizacji zajęć. Uczestnicy badania wskazali również propozycje zmian usprawniających proces studiów, które posłużyły za podstawę do opracowania rekomendacji i propozycji zmian. Na podstawie zebranego materiału opracowany został raport końcowy w formie prezentacji PowerPoint.